หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู
ศาสนสถานที่สำคัญ ตำบลวังชมภู
การศึกษาในตำบลวังชมภู
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ทต.วังชมภู
 
นายนัฐพงษ์ ศรีวงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู
 
 
 
 
ข่าวสาร
NEWS
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 โครงการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศประกวดจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
 
 
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชมภู(บ้านซับข่อย) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 136 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวสะพาน ซอยเทศบาล 9 พร้อมติดตั้งการ์ดเรล (ตา [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 116 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]

 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
 
 
พช 0023.2/ว 77  เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามาตรา 35  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 78 การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 76 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมขยะให้เป็นศูนย์  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 461 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว469 ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา [ แนบ1 ]  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 475  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 70  แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ แนบ1 ]  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว71  ขอเชิญประชุม ประจำเดือน มกราคม 2564 (สถจ.)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 75  รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว65  สำรวจข้อมูลบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 64  ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 63  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว66  การประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว67  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว68  สรุปสาระสำคัญจากการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 429  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 390  เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 371 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 392 การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว393 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1/2564  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
 
 
ทต.พุเตย จัดการประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพุเตย ครั้งที่ 1/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ความรู้กับพนักงานและเจ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลาลาย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ตาลเดี่ยว ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง COVID-19 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.นาเกาะ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการปรับปรุ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.วิเชียรบุรี สื่อประชาสัมพันธ์ Line Official Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.วังโป่ง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเวณบ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เรื่ิองที่นายวิชิต​ ไตรทอง​แจ้งให้ทางเทศบาลช่วยตัดต้นไผ่ที่ป (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 188  ตอบ 1  
ขอให้เทศบาลจัดทำหลังคาตลาดสดให้คลุมตลาดด้านหน้า (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 171  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.วังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 212  ตอบ 2  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ เทศบาลตำบลวังชมภู พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

มะขามหวาน

เทศบาลตำบลวังชมพู
 
 
 
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
  คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-771-399,
056-771-400
 
NAX solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 273,325 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง