หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู
ศาสนสถานที่สำคัญ ตำบลวังชมภู
การศึกษาในตำบลวังชมภู
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ทต.วังชมภู
 
นายนัฐพงษ์ ศรีวงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู
 
 
 
ข่าวสาร
NEWS
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL


-กิจการสภา- [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารควบคุม และประตูส่งน้ำดิบ หมู่ 12 ตำบลวังชมภู [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพ [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
 
 
 
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชมภู(บ้านซับข่อย) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวสะพาน ซอยเทศบาล 9 พร้อมติดตั้งการ์ดเรล (ตา [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
 
 
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กระบะพยาบาลกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บข 223 [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 12 ชุด โดยวิ [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังชมภู (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน [ 3 เม.ย. 2562 ]

 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
 
พช 0023.3/ว 4935 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 686 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช0023.3/ว 4939 แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4936 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4938 จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4934 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2563 งวดที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4937 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2563 งวดที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 14148,ว14149 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4558 การอบรมสัมมานาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แลแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 679 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 4851 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.5/ว 674 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563-2564 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.5/ว675 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4854 แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 676 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4845 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 14009 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มเติมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 4838 การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.5/ว 677 ผลการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
พช 0023.2/ว 4769 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รอบเดือนตุลาคม 2560 กรณีปรับปรุง [ 8 ต.ค. 2562 ]   
 
 
อบต.ลาดแค โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาตำบลลาดแค ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.ซับสมอทอด รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City “ระดับดีเยี่ยม” [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำก้อ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หลักด่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หลักด่าน การแข่งขันฟุตบอล Namnao League ครั้งที่ 1/2562 [ 12 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง โครตการอบรม หนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.วังโป่ง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหายบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ทับชา ชุมชนฟากคลอง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหายบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ทับชา ชุมชนฟากคลอง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุดเสียหายบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ทับชา ชุมชนฟากคลอง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายบริเวณนาผู้ช่วยใบ ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เรื่ิองที่นายวิชิต​ ไตรทอง​แจ้งให้ทางเทศบาลช่วยตัดต้นไผ่ที่ป (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ขอให้เทศบาลจัดทำหลังคาตลาดสดให้คลุมตลาดด้านหน้า (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 54  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.วังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 2  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ เทศบาลตำบลวังชมภู พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
 
 
 
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
  คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-771-399,
056-771-400
 
NAX solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 43,890 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง