หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู
ศาสนสถานที่สำคัญ ตำบลวังชมภู
การศึกษาในตำบลวังชมภู
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ทต.วังชมภู
 
นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู
 
 
 
 
ข่าวสาร
NEWS
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 185 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 135 
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 โครงการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 126 
 
 
 
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชมภู(บ้านซับข่อย) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 269 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวสะพาน ซอยเทศบาล 9 พร้อมติดตั้งการ์ดเรล (ตา [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 233 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนในเขตเ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาฝังกลบขยะและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 66 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน [ 6 พ.ค. 2565 ]

 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 
พช 0023.3/ว 2577 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2578 ขอความร่วมมือเเจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เเละขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 225 ประชาสัมพันธ์โครงรถยนต์สวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2603 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2540 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2579 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2548 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2547 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาส 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2534 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2536 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2527 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2537 เร่งรัดให้ อปท ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2551 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อโคโรนา 2019 ฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2550 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2554 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2552 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2553 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว2556 กาจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วย ATK  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2565 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2539 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลกาารปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
 
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.น้ำร้อน ส่งน้ำอุปโภบริโภค หมูที่ 11 บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.ตะเบาะ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเบาะ โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ) [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านโคก แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมโครงการเปิดและปลูกต้นไม้โคกหนองนาโมเดล แห่งน้ำใจและความหวัง(กรมราชฑัณฑ์)จ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ปากช่อง โครงการประชาคมหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ. [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมห [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำร้อน ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่11 ต.น้ำร้อน [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านไร่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ 19 เมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.น้ำร้อน กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.ซับไม้แดง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีมงคล ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กันจุ การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกำจัดลูกน้ำยุงลายของหมู่บ้านรอบที่ ๒ (เพิ่มเติม) ตาม [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ซุ้มขายน้ำปั่น จดทะเบียนพานิช์ได้ไหมครับ (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 1  
ฝนตกหนักท่อน้ำอุดตัน น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วม (3 พ.ย. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทษบาลตำบลวังชมภู (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 79  ตอบ 0  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ เทศบาลตำบลวังชมภู พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

มะขามหวาน

วัดซับข่อย
 
 
 
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
  คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-771-399,
056-771-400
 
NAX solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 846,507 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง