หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู
ศาสนสถานที่สำคัญ ตำบลวังชมภู
การศึกษาในตำบลวังชมภู
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ทต.วังชมภู
 
นายนัฐพงษ์ ศรีวงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู
 
 
 
 
ข่าวสาร
NEWS
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 โครงการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 62 
 
 
 
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชมภู(บ้านซับข่อย) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 171 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวสะพาน ซอยเทศบาล 9 พร้อมติดตั้งการ์ดเรล (ตา [ 9 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 149 
 
 
 


จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Economy Package ร [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 เม.ย. 2564 ]

 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
 
พช 0023.3/ว 2519 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2518 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 317 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 (Mu safe School Virtual Workshop ๑)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 309 ส่งข้อมูลการรับ - ส่ง และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.6/ว311 การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 310 รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 314 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 2476 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 308 แจ้งการโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว2480 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเษรษฐกิจพอเพียง  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว2404 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชฯและนายกอบจ.ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เพิ่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พช0023.2/ว 2413 เลื่อนการดำเนินการโครงการ  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 305 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 2369 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พช 0023.4/ว 2368 การขยายเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 2374 การใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 2375 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ แนบ1 ]  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว301 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 302 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
พช0023.2/ว 2379 ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 
 
อบต.พุขาม องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีเทพ ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ชนแดน ประกาศถอนรายชื่อและระงับสิทธิ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ชนแดน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สมัครคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการตำแหน่ง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.สามแยก ช่องทางการชำระเงิน สำหรับการชำระภาษี [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแจง โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วม ประจำปีงบประ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน แก้ไขปัญหาแมลงบุกรุกวัดบ้านถ้ำมงคลชัย ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านกลาง กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านกลาง จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ฉบับที่ 16 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง กิจกรรม big cleaning day ตำบลสะอาด [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับสมบูรณ์ ลงพื้นที่ สำรวจคันคลองสะแก [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บุ่งน้ำเต้า กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดเศษซากไม้ที่ติดอยู่บริเวณคลองภายในตำบล [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทิพย์ แจกใบงานและเงินค่ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 0  
เรื่ิองที่นายวิชิต​ ไตรทอง​แจ้งให้ทางเทศบาลช่วยตัดต้นไผ่ที่ป (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 1  
ขอให้เทศบาลจัดทำหลังคาตลาดสดให้คลุมตลาดด้านหน้า (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 198  ตอบ 1  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ เทศบาลตำบลวังชมภู พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

มะขามหวาน

เทศบาลตำบลวังชมพู
 
 
 
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
  คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-771-399,
056-771-400
 
NAX solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 471,555 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง