เทศบาลตำบลวังชมภู ตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์

“เมืองน่าอยู่ ระบบบริการขั้นพื้นฐานเพียงพอ การศึกษาทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน"

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,886